Galvanic Spa Facial Gels (กัลวานิค สปา เฟเชี่ยล เจล สูตร เอจล็อค) เจลสปาหน้าเด็ก

ภายใน 1 กล่อง ประกอบด้วย :

  • พรี-ทรีต เจล Pre-Treat Gel เจลหลอดสีขาว จำนวน 4 หลอด
  • ทรีตเมนต์ เจล Treatment Gel เจลหลอดสีฟ้า จำนวน 4 หลอด